Računovodstvene i administrativne usluge

Financijsko i poslovno savjetovanje

Promet nekretninama

Accounting and administrative services

Financial and business consulting

Real estate transactions (brokerage)

Troškovi osobnih vozila od 1. siječnja 2018. godine – stvarno olakšica ili ne?

O troškovima osobnih vozila već smo pisali u našem Blogu iz 2017. godine, no obzirom na promjene od početka 2018. godine, kao i stalnu aktualnost teme u Hrvatskoj, osvrćemo se ponovno na novosti.

Od 1. siječnja 2018. godine dopušten je odbitak 50 % pretporeza (PDV-a) po ulaznim računima koji se odnose na troškove uporabe osobnih automobila koji služe za osobni prijevoz.  Ipak, iako to izgleda odlično obzirom da se ranije nije mogao odbiti pretporez u cijelosti, promijenio se i odnos između porezno priznatih i nepriznatih troškova s motrišta poreza na dobitak, nažalost na štetu poduzetnika, odnosno porezno priznat je manji postotak troškova.

Prilikom korištenja osobnih automobila za osob­ni prijevoz, kao i drugim sredstvima koja služe za osobni prijevoz, javljaju se troškovi koje je potrebno razlikovati s gledišta Zakona o porezu na dobit prema njihovom utjecaju na poreznu osnovicu. Naime, svi troškovi koji se javljaju prilikom korištenja osobnih automobila za osobni prijevoz nisu u cijelo­sti porezno priznati trošak.

Obzirom da se od 1. siječnja 2018. godine može odbiti 50 % pretporeza (PDV-a), pa time nepriznati pretporez postaje trošak, po­stavlja se pitanje poreznog položaja ne­priznatog pretporeza (PDV-a). Prema odredbama Zakona o porezu na dobit, a i prema do­stupnim tumačenjima Ministarstva finan­cija – Porezna uprava, svota nepriznatog pretporeza predstavlja nepriznati trošak. To znači da se svota nepriznatog pretpore­za pribraja nepriznatoj svoti troška (50 % troška + 50 % nepriznatog pretporeza). Na­ime u Zakonu o porezu na dobit navedeno je da u troškove vezane uz vozila spadaju troško­vi s pripadajućim PDV-om, prema statusu pojedinog vozila:

1.       za vozila u vlasništvu poreznog ob­veznika troškovi goriva i ulja, održava­nja i popravaka, registracije i amorti­zacije,

2.       za rent-a-car usluge zaračunana na­knada uvećana za troškove goriva,

3.       za vozila u najmu trošak naknade po ugovoru, trošak goriva i održavanja te svi drugi troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma, a kod fi­nancijskog najma trošak amortizacije.

U troškove za koje se povećava porezna osnovica, prema Pravilniku o porezu na dobit, ne spadaju troškovi osigu­ranja, kamata povezana s nabavom vozila i plaćeni porez na cestovna motorna vozila te naknade i pristojbe koje se prema posebnim propisima plaćaju pri registraciji vozila za osobni prijevoz.

TROŠKOVI KORIŠTENJA OSOBNIH  VOZILA se prema Zakonu o porezu na dobit mogu podijeliti na:

A)      50 % PRIZNATI TROŠAK

 • amortizacija (na nabavnu vrijednost do 400.000,00 kn),
 • gorivo i ulje,
 • održavanje i popravak vozila,
 • registracija vozila i tehnički pregled,
 • servis vozila,
 • auto-gume,
 • pranje vozila i sl.,
 • rent-a-car usluga uvećana za troškove goriva,
 • trošak naknade po ugovoru (vozila u najmu) i svi troškovi koje snosi korisnik najma po ugovoru.

B)      100 % PRIZNATI TROŠAK

 • plaćeni porez na cestovna motorna vozila,
 • kamate po kreditima i zajmovima za financiranje nabave vozila,
 • obvezno osiguranje,
 • kasko osiguranje,
 • naknade i pristojbe koje se obvezno plaćaju prilikom registracije vozila.

C)      100 % NEPRIZNATI TROŠAK

 • amortizacija 50 % nepriznatog pretporeza,
 • amortizacija 100 % nepriznatog pretporeza,
 • amortizacija nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn.

D)     AKO SE OBRAČUNAVA PLAĆA PO OSNOVI KORIŠTENJA OSOBNIH VOZILA, SVI TROŠKOVI SU PRIZNATI U CIJELOSTI, osim amortizacije na nabavnu vrijednost iznad 400.000,00 kn, tj. ako se obračunava plaća u naravi, amortizacija 50 % nepriznatog pretporeza je priznati trošak, a amortizacija 100 % nepriznatog pretporeza je ne­priznati trošak.

U troškove za koje se uvećava osnovica poreza na dobitak (50 % vrijednosti troškova) ubraja se i amor­tizacija osobnog automobila. Amortizacija osobnih automobila obračunava se na trošak nabave primje­nom godišnjih amortizacijskih stopa. Godišnja stopa amortizacije za osobne automobile prema  Zakonu o porezu na dobit je 20 %, odnosno najviša ubrzana dopuštena stopa je 40 %. Poduzetnik može donijeti  i odluku o primjeni stopa koje su niže od propisanih, ali u praksi je to vrlo rijetko. Amortizacija osobnih automobila počinje se obraču­navati od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mje­seca u kojem je poduzetnik vozilo počeo koristiti. Prilikom obračuna amortizacije vozila koja služe za osobni prijevoz bitna je njihova vrijednost. Naime, kada je riječ o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prije­voz nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ne priznaje se amortizacija nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn. Jednak porezni po­ložaj ima i nepriznata svota pretporeza (PDV-a) na nabavnu vrijednost iznad 400.000,00 kn.  Obzirom na to da se prilikom nabave osobnog automobila 50 % neprizna­tog pretporeza na nabavnu vrijednost do 400.000,00 kn odnosno 100 % pretporeza na nabavnu vrijednost vozila iznad 400.000,00 kn, treba iskazati na posebnim računima, tako iskazane svote podliježu amortizaciji.

U životu uvijek nešto dobiješ, da bi nešto izgubio, pa tako i u poslovanju:  zakonodavci su nam dozvolili korištenje pretporeza u cijelosti i to se „viče na sva usta“, ali istovremeno se šuti o smanjenju porezno priznatog troška i posljedično veće osnovice plaćanja poreza na dobitak. Da ne spominjemo  dodatne evidencije u PDV obrascu, sa svrhom praćenja od strane Porezne uprave koliko smo to pretporeza  po osnovi troškova osobnih vozila iskoristili.

Sve u svemu, nije baš sve tako kako se na prvi pogled čini i reklamira.

Za detaljnija pojašnjenja, savjete i mogućnosti u vašem poslovanju, slobodno nam se obratite!

Lijepi pozdrav do sljedećeg susreta!